התעללות בילדים

כל שינוי בהתנהגותו של ילדכם, או הופעת סימנים אחרים אשר יש בהם כדי לעורר חשד שהילד נתון להתעללות, נפשית או גופנית, בזמן שהותו בגן/ בית הספר, או ע"י מי מבני המשפחה,
חברים או שכנים, מחייבים פעולה מיידית מצדכם.

 

בידינו אמצעים רבים אשר יכולים לגלות תופעה זו כבר בראשיתה.

 

לצורך כך אנו מבצעים חקירות סמויות, התקנה של מצלמות גלויות ונסתרות, ביצוע הקלטות ועוד.

 

אנו ממליצים להיעזר בגורם מקצועי על מנת לבצע בדיקה זו מיד עם התעוררות חשד או אף "תחושת בטן" להזנחה והתעללות.

 

עלינו ההורים, קרובים ומורים מוטלת האחריות לדאוג לשלומו ורווחתו של ילדינו.